منابع انسانی

اهمیت رضایت شغلی کارکنان و عوامل موثر بر آن!

فیبز، نشریه آنلاین مدیریت کسب وکار

blank

از آنجایی که مهمترین سرمایه هر شرکت و سازمانی، نیروی انسانی آن سازمان است و رسیدن بـه اهداف هر سازمان در گرو کارآیی افرادی است که در آن کار می کنند، اهمیت رضایت شغلی که یک عامل مهم در ایجاد انگیزش است بسیار مهم است. یکی از مسائل مهم در هر سازمانی، رضایت شغلی کارکنان است.

امروزه در مدیریت نیروی انسانی یکی از موضوعات مورد توجه، تامین نیازهای کارکنان در جهت ایجاد انگیزه برای بالابردن کیفیت کار آنان و بهره گیری هر چه بیشتر از نیروی انسانی در سازمان ها می باشد. از قدیم یکی از مهمترین دغدغه های مدیران منابع انسانی درک عوامل انگیزشی کارکنان و در نتیجه بهبود عملکرد آنان بوده است.

امروزه مدیران در هر سطحی که بـه اداره امور کارکنان خود می پردازند، با همکارانی سروکار دارند که حالتها، سلیقه ها و روحیاتشان تاثیری گسترده بر عملکرد عمومی سازمان یا موسسه آنها دارد. در این میان افرادی که دل به کار نمی دهند و شور و اشتیاق و انگیزه ای برای انجام وظایف خود ندارند، بیشترین آسیب را به اهداف و برنامه های مدیریتی وارد می آورند، زیرا انگیزه افراد مستقیما با اثربخشی و عملکرد آنان ارتباط دارد.

از طرفی انگیزش یک مفهوم ساده نیست، بلکه ترکیبی پیچیده از نیازها، تنشها، ناراحتی ها و انتظارات آنها است. از این رو ارزیابی نیازهای افراد در سازمان و اهمیت به آنها باید مورد توجه مدیران قرار گیرد. و برای هر مدیری آگاهی از مسئله انگیزش کارکنان که در واقع پی جویی علت و سبب حرکت و رفتارهای اعضای سازمان است، ضرورت دارد. از طرف دیگر مساله شناخت نیازها و عوامل انگیزشی افراد به شرایط خاص آن سازمان بستگی دارد و باید توجه خاصی به آن داشت.

با مطالعه بر روی این موضوع نتایج بدست آمده نشان می دهد عوامل مؤثر بر رضایت شغلی و عملکرد و انگیزش افراد، به دو گروه عوامل بیرونی و عوامل درونی تقسیم می گردند و حیطه های مختلفی برای هر یک مشخص شده است که با مطالعه آنها میتوان عوامل مهم در رضایت شغلی را شناسایی کرد و از آنـها در برنامه های ارتقاء کیفیت عملکرد کارکنان استفاده کرد.

 

عوامل بیرونی و عوامل درونی

نتایج نشان داد سه عامل امنیت شغلی، حقوق و دستمزد و فراهم بودن مزایای جانبی در کار مهمترین عوامل بیرونی موثر بر عملکرد کارکنان و سه عامل احساس مسئولیت در کار، مورد علاقه بودن کار و احساس موفقیت در کار مهمترین عوامل درونی موثر بر عمکرد کارکنان هستند. با تامین نیازهای مادی در کارکنان، میانگین بهره وری افراد افزایش خواهد یافت و همچنین پرداخت حقوق و دستمزد منصفانه و تامین امنیت شغلی در افزایش کارایی آنها موثر است.

تا زمانی که کارکنان هنوز درگیر اولین نیازهای خود باشند، تا برطرف کردن نیازهای اولیه نمی توان از آنان انتظار مشارکت در برنامه ها را داشت. همچنین انگیزه های شغلی کارکنان در جوامع و دوره های مختلف با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه متفاوت می باشد. از این رو هر گونه برنامه ریزی جهت افزایش بهره وری و بهبود عملکرد کارکنان باید براساس این شرایط صورت گیرد.

با توجه به مطالعات انجام شده، مدیران و رهبران باید به اهمیت عوامل مؤثر در ایجاد انگیزش شغلی در کارکنان توجه بیشتری نمایند و در پی پرورش استعدادهای خلاق، از طریق فراهم نمودن محیط مناسب توام با امنیت شغلی و آرامش خاطر باشند تا کارکنان بتوانند ذهن خود را صرف ارائه خدمات بهتر به مشتریان کنند. در ایـن راستا، توجه به رفع مشکلات اقتصادی از طریق پرداخت حقوق مناسب و اعمال سیستم های تشویق و تنبیه و ایجاد امکانات و تسهیلات رفاهی برای کارکنان موجب انگیزش درونی بیشتر در آنها می شود که این امر می تواند در نهایت موجب افزایش رضایت شغلی و بهبود عملکرد آنها شود.

 

کیانوش مولودی

برایم مهم است که در فیبز بتوانم به افزایش علم و آگاهی مردمم کمک کنم. همه ما به این دلیل اینجا جمع شده ایم تا بتوانیم مشکلی را برطرف کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.