استراتژی و تفکر استراتژیک

به سوی یک مفهوم واحد برای استراتژی !

فیبز، نشریه آنلاین مدیریت کسب وکار

blank

مفهوم واحد برای استراتژی دربرگیرنده منظور کلی یک سازمان است . بنابراین، برای تعریف آن نیازمند ابعاد بسیاری می باشیم، تعاریف متعددی که تاکنون ارائه شده است تعجب آور نخواهد بود که هریک دربرگیرنده یکی از ابعاد آن است . همه آنها معنا دار و مربوط بوده به درک بهتر وظیفه استراتژیک کمک میکنند.

در یک مفهوم واحد برای استراتژی باید به بحث میان پارادایم «جایگاه رقابتی در ساختار صنعت » و دیدگاه ”مبتنی بر منابع“ توجه شود. دو دیدگاه به ظاهر متضاد با یکدیگر را در نظر بگیرید. یک طرف مدل دیدگاه ساختار صنعت مطرح شده است . این بخش مربوط به دیدگاه بازار است و لازمه آن توجه مؤثر به نیازهای محصول و بازار میباشد .

در طرف دیگر مدل، فاکتورهای مورد نیاز شامل تأکید بر سرمایه گذاری در منابع و قابلیتها که موجب متمایز شدن سازمان از سایر سازمان ها میگردد، قرار دارد. قلمرو کسب و کار یا رشته کاری به صورت محصولاتی که سازمان ارائه می دهد، نوع مشتریانی که خدمات دریافت میکنند، و منطقه جغرافیایی که سازمان خواهان آن است نشان داده میشود به این طریق منطقه رقابتی رشته کاری مشخص میشود.

دومین بُعد مأموریت رشته کاری مربوط به چگونگی رقابت است. این بعد از مأموریت به ایجاد آن دسته از شایستگی محوری یا منحصر بفرد بودن است که به سازمان اجازه میدهد به کسب برتری رقابتی پایدار نایل آید. این شایستگیها از عوامل اصلی تولید، همچنین منابع و قابلیتهایی که انحصاراً متعلق به سازمان می باشند ناشی میشوند . شایستگی محوری ها یک موضع رقابتی بلند مدت برای رشته کاری بوجود می آورند.

بطور خلاصه، ملاحظات صنعت و بازار پویایی های تغییر مداوم را دیکته میکنند، در حالیکه عوامل داخلی و منابع، مبانی بلند مدت روش رقابت را ایجاد میکنند . در این رویکرد، هنگامی که از استراتژی رشته کاری صحبت میشود مأموریت رشته کاری پل میان دو دیدگاه است، و هنگامی که درباره استراتژی سازمان بحث میشود، مأموریت سازمان پل میان این دو دیدگاه خواهد بود .

از این منظر جمع بندی شده، استراتژی تبدیل به یک چارچوب بنیادی میشود که از طریق آن یک سازمان بطور همزمان میتواند از تداوم برتری اطمینان حاصل کند و سازگاری خود با محیط در حال تغییر را تسهیل کند . این اساس مدیریت موفقیت آمیز، تغییر میباشد . استراتژی ماهیتاً تهاجمی است تا بتواند از فرصتهای موجود بهره بگیرد؛ همچنین از رویکرد فرهنگ، سنت و تاریخ سازمان در امر کسب و کار بهره میگیرد.

جستجو برای کسب برتری رقابتی در رشته های کاری سازمان، در مرکز استراتژی قرار دارد. استراتژی به خودی خود بوجود نمیآید؛ بلکه از طریق اقدامات و تصمیمات مدیریتی و در شرایطی که فرصتها برای یک سودآوری پایدار در همه رشته های کاری سازمان فراهم است، بوجود میآید. چنین پذیرفته شده است که، هدف نهایی استراتژی باید حفظ منافع ذینفعان باشد، بنابراین باید مبنایی برای هدایت مراودات مطلوب و قراردادهای اجتماعی بین همه آنها باشد.

 

کیانوش مولودی

برایم مهم است که در فیبز بتوانم به افزایش علم و آگاهی مردمم کمک کنم. همه ما به این دلیل اینجا جمع شده ایم تا بتوانیم مشکلی را برطرف کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.