استراتژی و تفکر استراتژیک

فرآیند تشکیل استراتژی چیست؟

فیبز، نشریه آنلاین مدیریت کسب وکار

blank

هیچگاه نمیتوان ماهیت استراتژی را از فرآیند تشکیل استراتژی در عرصه واقعی سازمان جدا کرد. در حقیقت، مکتب فرآیند تحقیق به استراتژی به عنوان پیآمد سه فرآیند متفاوت در شکل دهی استراتژی می نگرد:

– فرآیندهای شناختی افراد که در آن درک عقلانی محیط خارجی و قابلیتهای مؤسسه قرار دارد.

–  فرآیندهای اجتماعی و سازمانی که به ارتباطات درونی و ایجاد اجماع در عقاید کمک میکند.

– فرآیندهای سیاسی که به ایجاد، حفظ و انتقال قدرت در درون سازمان اشاره میکند.

از این منظر، وظیفه مدیریت سازمان را اداره این سه فرآیند میدانند. لازمه این امر ایجاد یک چشم انداز وسیع از آنچه میباید تحقق یابد و مدیریت شبکه سازمانی که به کشف، تکامل، و غنی شدن چشم انداز می انجامد خواهد بود. در اینجا به بحث درباره گزینه هایی که اختصاصاً به طراحی فرآیند تشکیل استراتژی مربوط میشوند و تطبیق آن با اهداف استراتژیک، سبک مدیریت، فرهنگ سازمانی، و سیستم اداری یک مؤسسه مفروض میپردازیم.

شاید بتوان گفت بیشترین بحث و جدل در ایجاد استراتژی حول موضوع آشکارکردن استراتژی و قرار دادن آن در اختیار ذینفعان داخل و خارجی سازمان است. یکی از محققین عقیده دارد استراتژی سازمان در چهار شکل متفاوت تدوین میشود:

  •  استراتژی سازمان برای گزارش سالانه :هدف این بیانیه عمدتاً سهامداران بوده؛ نشان دهنده جهت حرکت عمومی سازمان در قالب عبارت «جهت حرکت سازمان» و همچنین عملکرد گذشته آن میباشد. این بیانیه کاملاً سانسور شده بوده، و سعی میشود در آن شرکت بشکل مطلوبی معرفی شود.
  •  استراتژی سازمان برای هیئت مدیره، تحلیل گران مالی و مدیران میانی : این بیانیه جامعتر بوده و از لایه ۱ روشنگرتر است. این بیانیه حاوی اطلاعاتی است که حساستر بوده و مخاطب آن اعضاء درون سازمان، همچنین ذینفعان مهم خارجی سازمان که میباید در جریان کامل امور قرار گیرند، میباشند . بهر حال، در این بیانیه نیز پیش داوری برای مطلوب نشان دادن سازمان و موفقیت آمیز بودن مسیر حرکت سازمان وجود دارد.
  •   استراتژی سازمان برای مدیران ارشد : این نوع استراتژی حاوی موضوعات کلیدی پیشروی سازمان بوده و مخاطب آن تیم مدیریت ارشد که تعیین کننده مسیر استراتژیک سازمان بوده، و مسئولیت نظارت بر تلاشهای مربوط به اجرا را بر عهده دارند؛ میباشد . از آنجایی که مدیریت سازمان نیازمند حمایت این گروه میباشد، یک نوع پیش داوری مثبت در ارائه موضوعات و اطلاعات ارائه شده وجود دارد. بهر حال، کلیه حرکات و ضد حرکات مورد نیاز برای تقویت جایگاه رقابتی مد نظر قرار میگیرد.
  •  استراتژی اختصاصی مدیر سازمان : مدیر سازمان فرد مهمی در ایجاد چشم انداز سازمان و تبدیل آن به اجرای پربار میباشد . در این نوع استراتژی صرف نظر از اینکه سبک مدیریت مدیر سازمان چه مقدار آشکار و مشارکتی میباشد، همواره بقایایی از عمق تفکرات وی که نظرات کس دیگری در آن راه نمییابد دیده میشود. سطوح چهارگانه استراتژی نشان دهنده نفوذ گسترده مدیر در شکل گیری و اعلام استراتژی سازمان، و وجود مکانیزم های متعدد برای تعیین میزان بسته یا باز بودن آن میباشد.

 

 

کیانوش مولودی

برایم مهم است که در فیبز بتوانم به افزایش علم و آگاهی مردمم کمک کنم. همه ما به این دلیل اینجا جمع شده ایم تا بتوانیم مشکلی را برطرف کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.