منابع انسانی

مدیریت بر اساس ارزش سازمان ها چیست؟

فیبز، نشریه آنلاین مدیریت کسب وکار

blank

مدیریت بر اساس ارزش سازمان ها چیست؟

سازمان ها بسته به نوع دیدگاه و شرایط محیطى خود اقدام به تعیین ارزش هاى محورى خود مى نمایند. سازمان ها غالباً بین ۳ الى ۵ ارزش را انتخاب مى نمایند ولیکن باید در تعیین ارزش هاى محورى خود بسیار دقت و حساسیت داشته باشند. زیرا پایه شهرت یک سازمان بر اساس کارهاى روزانه افراد مى باشد. شهرت سازمان – که ارتباط مستقیمى با ارزش هاى منتخب آن دارد – مى تواند بر مبناى صداقت سازمان، رعایت اصول کیفیت محصولات یا خدمات (مشترى مدارى) و یا … باشد.

مدیریت بر اساس ارزش ها در مدیریت بر مبناى ارزش ها طرح ها، تصمیمات و عملیات در سازمان بر اساس ارزش ها هدایت و رهبرى مى گردند. توجه به این نکته ضروریست که این سازمان ها نیستند که مدیریت بر اساس ارزش ها را مؤثر مى سازند، بلکه کار کارکنان است که این تأثیر را ایجاد مى کند. آنچه موجب مى گردد مدیریت بر اساس ارزش ها مؤثر واقع شود آن است که تعیین ارزش ها و عمل بر اساس آنها یک عمل انسانى است. اولین گام در به کارگیرى مدیریت بر اساس ارزش ها در یک سازمان، پذیرش خالصانه فلسفه آن توسط عموم است. کارکنان باید ایمان بیاورند که مدیریت از جالب ترین MBV بر اساس ارزش ها موضوعات براى سازمان در طى زمان مى باشد.فرایند مدیریت بر اساس ارزش ها شامل سه مرحله مى باشد:

 

۱-مدیریت بر اساس ارزش ها مشخص نمودن پیام و ارزش ها (تعیین ارزش ها)

براى رسیدن به ارزش هاى محورى، یک سازمان مى بایست از افراد کلیدى آن سازمان در مورد باورهاى ایشان به عنوان عضوى از خانواده سازمان خود، سؤال نماید. یک راه تشخیص ارزشهاى محورى برگزارى جلسات مباحثه با حضور کلیه کارکنان کلیدى یک سازمان مى باشد. راه دیگر بمباران مغزى افراد با ارزش هاى محورى بالقوه مى باشد تا بدین ترتیب اذهان ایشان براى شناسایى ارزش هاى محورى اصیل خود در سازمان آماده تر شود.

 

۲-مدیریت بر اساس ارزش ها ارتباط برقرار کردن به طور موثر

پس از تعیین پیام و ارزش هاى سازمان، مى بایست آنها را با تمام ذینفعان سازمان در میان بگذارید و در نهایت تمام توجه خود را به عملکرد ها و رفتارهاى سازمانى معطوف کنید تا مطمئن شوید که آنها با مقاصد اعلام شده، الویت ها و اهداف جانبى مطابقت دارند، این مهم از طرق مختلفى قابل انجام است از جمله:
۱-گفتگو کردن در مورد پیام و ارزش ها به هنگام وقوع رخدادها در سازمان (جلسات، جشن ها و … غیره).
۲-گفتگو کردن در مورد پیام و ارزش ها از طریق موارد ارتباطى (پوسترها، بروشورها، کارت ها و غیره)
۳-گفتگو کردن در مورد پیام و ارزش ها از طریق مکانیزم هاى رسمى ارتباطى (روزنامه … و غیره).
۴-گفتگو کردن در مورد پیام و ارزش ها از طریق کارهاى غیر رسمى ارتباطى نظیر ثبت سرگذشت ها، پیام هاى پستى، تلفنى، ایمیل و …

 

۳-مدیریت بر اساس همسو کردن ارزش ها کارهاى روزانه با ارزش ها

فلسفه فرایند همسو کردن، تعریف کردن و دوباره تعریف کردن ارزش ها و اهداف و سپس وارد کردن آن در اعمال روزانه، بطوریکه براى آدمى حقیقتاً داراى معنا باشد و همچنین براى اشخاص، اصول و تعهداتى را به بار آورد که انسان در پى پرورش آنهاست و بدانیم که وقتى کارکنان عادى در جهت ارزش هاى مشترک همسو و در یک پیام مشترک متحد شوند کارهاى خارق العاده اى انجام مى دهند. رهبران سازمان جهت موفقیت در همسو کردن کارهاى روزانه با ارزش ها، سه دسته کار و فعالیت را بایستى به انجام رسانند.

 

کیانوش مولودی

برایم مهم است که در فیبز بتوانم به افزایش علم و آگاهی مردمم کمک کنم. همه ما به این دلیل اینجا جمع شده ایم تا بتوانیم مشکلی را برطرف کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.