منابع انسانی

مفهوم امنیت شغلی در زندگی سازمانی چیست؟

فیبز، نشریه آنلاین مدیریت کسب وکار

blank

در زندگی سازمانی امنیت شغلی ازجمله مسائلی است که کارکنان سازمانها را به خود مشغول می کند و بخشی از انرژی روانی و فکری سازمان صرف این مسئله می شود.

در صورتی که کارکنان از این بابت به سطح مطلوبی از آسودگی خاطر دست یابند با فراغ بال توان و انرژی فکری و جسمی خود را در اختیار سازمان قرار می دهند و سازمان نیز کمتر دچار تنشهای انسانی می گردد، وقتی بحث امنیت شغلی می شود موضوع رسمی شدن و تضمین حقوق و مزایا در ذهن تداعی می شود درصورتی که در دنیای امروز امنیت شغلی در گرو رسمی شدن و استخدام مادام العمر نیست بلکه تواناسازی کارکنان محور امنیت شغلی است.

بنابراین با توجه به اهمیت تواناسازی کارکنان در ثبات و امنیت شغلی در این مقاله سعی بر آن است که مفهوم امنیت شغلی، مفهوم توسعه منابع انسانی تبیین و نقش توسعه منابع انسانی و تواناسازی کارکنان در ابعاد تخصصی ، تجربه آموزی ، رضایت شغلی ، رفتاری ، ارتباطی ، تفکر و وجدان کار در امنیت شغلی پایدار تبیین شود.

مفهوم امنیت شغلی

امنیت شغلی به معنی محافظت کارمندان در برابر نوسانات حقوق و درآمد و در نهایت از دست دادن جایگاه شغلی می باشد. ممکن است در پی رکود اقتصادی یک سازمان یا حتی یک کشور،امنیت شغلی افراد به خطر بیفتد. امنیت شغلی جنبه ذهنی و روانی دارد و تا حدودی به برداشت فرد از محیط کار بستگی دارد. بنابراین،  احساس فراغت نسبی، از خطر یا حالتی است که در آن ارضای نیازها و خواسته های شخص تحقق می یابد. در واقع می توان آن را به عنوان حدودی که کارکنان در آن حیطه، اطمینان حاصل پیدا می کنند که شغلشان را از دست نخواهند داد، تعریف کرد.

در این مفهوم موضوعاتی چون تغییرات شغلی ، از دست دادن شغل ، عدم دستیابی به شغل مناسب گنجانده شده است .بنابراین اعتقاد روان شناسان صنعتی و سازمانی امنیت‌شغلی یکی از عوامل بوجودآورنده رضایت شغلی است .

– نیازهای تأمینی کاملاً آشکار و در بین اغلب مردم بسیار متداول اند. همه ما میل داریم از آسیبهای زندگی نظیر تصادف ، جنگها، امراض ، و بی ثباتی اقتصادی و شغلی در امان باشیم . از این رو افراد و سازمانها علاقه مندند که تا اندازه ای اطمینان فراهم کنند که از این قبیل فاجعه ها حتی الامکان مصون خواهند بود.

– تمرکز بر شغل توسط افراد بیانگر وجود ثبات شغلی است که این تمرکز از دو شغله شدن افراد جلوگیری و بخشی ازامنیت شغلی را شکل می دهد.

– جابجایی کمتر در شغل بیانگر وجودامنیت شغلی است که حاصل آن تخصصی و خبرگی است و زمانی که افراد در یک شغل خبرگی وتخصص پیدا کردند بخشی از امنیت‌شغلی آنهاشکل می گیرد.

– انتخاب شغل مناسب زمینه ساز بروز و تقویت علاقه مندی از کار است که باامنیت شغلی رابطه مستقیم دارد.

رضایت در شغل موجب بروز خلاقیت در کار شده و نهایتاً خلاقیتها استحکام بخش امنیت‌شغلی کارکنان خواهد بود.

– رضایت اقتصادی موجب دلگرمی فرد در کار شده و احساس برابری در کارکنان شکل می گیرد که خود احساس برابری در سازمان نقش مؤثری در امنیت شغلی ایفا می کند.

– از جمله مؤلفه های امنیت شغلی، عاطفی بودن محیط کار است که به ساختن روان سالم انسانها کمک می کند و زمانی که انسانی ازطریق کار شخصیت و روان خود را تکامل بخشند امنیت شغلی آنها نیز تأمین می شود.

– احساس آرامش در کار منجر به رهایی از فشار شغلی گردیده و در نتیجه بخشی از امنیت شغلی کارکنان که از طریق فشارهای شغلی تهدید می شود، تأمین می گردد.

– وابسته شدن فرد به سازمان بیانگر وجود امنیت است که حاصل آن تعهد سازمانی است .

– زمانی که کارکنان یک سازمان از سازمان خوددفاع کنند بطور مستقیم و غیرمستقیم اعتبارسازمان را تقویت کرده که در سایه آن امنیت‌شغلی افراد تامین می گردد.

 

 

کیانوش مولودی

برایم مهم است که در فیبز بتوانم به افزایش علم و آگاهی مردمم کمک کنم. همه ما به این دلیل اینجا جمع شده ایم تا بتوانیم مشکلی را برطرف کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.