منابع انسانی

ویژگی های فردی موثر بر عوامل درونی منابع انسانی چیست؟

فیبز، نشریه آنلاین مدیریت کسب وکار

blank

ویژگی های فردی موثر بر عوامل درونی منابع انسانی چیست؟

 نیازها و ارزش ها

در زمانى که همه چیز در حال تغییر است، به آسانى مى توان فکر کرد که قوانین بنیادین کسب و کار نیز به سرعت تغییر خواهند یافت، ارزش هاى محورى سازمان و مدیریت سازمان بر اساس این ارزشها مى تواند راهنماى بسیار خوبى جهت رشد و ادامه حیات سازمان ها در شرایط کنونى کسب و کار باشد، این چنین سازمان هایى به عنوان واکنش در برابر تغییرات محیطى، ارزش هاى محورى خود را تغییر نمى دهند. بلکه در صورت لزوم سعى مى کنند محیط خود یا ساختارهاى قبلى خود را تغییر دهند، تا بتوانند ارزشهاى سازمان خود را حفظ نمایند، سازمانهایى که رفتارشان حاصل تصمیم و انتخاب آگاهانه خودشان و مبتنى بر ارزش هاست نه ثمره اوضاع و شرایط که واکنشى مبتنى بر احساس است آنها سازمان هایى عامل، مؤثر و مسئولیت پذیرند.

ارزش هاى محورى سازمان اصول اعتقادى دیرپا واساسى یک سازمان بوده که باعث رشد و نمو افراد در قالب گروه مى شود. ارزش هاى محورى یک سازمان به عنوان اصول راهنماى جاویدان به هیچ توجیهى نیاز ندارند و براى افراد درون سازمان ارزش و اهمیت ذاتى دارند و مى توانند به عنوان مبنایى براى تدوین سیاست قرار گیرند. حتى با تکیه بر آنها، مى توان شیوه رفتار روزانه کارکنان و مبناى تصمیم گیرى ها در محل کار را مشخص نمود.

سازمانها مى بایست به هنگام برنامه ریزى هاى بلند مدت، ارزش هاى محورى مشخص شده خود را رعایت کنند و به هنگام ارزیابى عملکرد، تصمیماتى را که در این زمینه مى گیرند بر پایه ارزش هاى محورى خود بگذارند.

ارزش ها شعار هر روزه ایى هستند که احساس خوبى به کارکنان مى بخشند، ارزش هاى سازمانى، جنبه اخلاقى منافع سازمانى مى باشند و علاوه بر همگانى بودن، شخصى نیز هستند.( ارزش هاى محورى یک سازمان مى تواند یک یا چند مورد از موارد ذیل باشد.) شایان ذکر است ارزش هاى محورى سازمان در واقع ارزش هاى محورى کارکنان آن سازمان مى باشند. زیرا که افراد به منزله روح سازمان بوده، به آن زندگى و پویایى مى بخشند.

 

 

کیانوش مولودی

برایم مهم است که در فیبز بتوانم به افزایش علم و آگاهی مردمم کمک کنم. همه ما به این دلیل اینجا جمع شده ایم تا بتوانیم مشکلی را برطرف کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.