استراتژی و تفکر استراتژیک

یک نمادشناسی تشکیل استراتژی !

فیبز، نشریه آنلاین مدیریت کسب وکار

blank

بحث گذشته نشان میدهد که ابعاد مربوط که می‌بایست در ترسیم یک فرآیند نمادشناسی تشکیل استراتژی متناسب با نیازهای مؤسسه مد نظر قرار گیرند عبارتند از:

۱ .استراتژی تصریحی در برابر استراتژی تلویحی

۲ .درجه آشکار بودن و وسعت ابلاغ استراتژ ی هم در داخل سازمان و هم به ذینفعان خارجی مربوط.

۳ .درجه مشارکت سطوح مختلف سازمانی

۴ .میزان اجماع موجود بر سرراه کارهای مورد نظر، به ویژه درجه حضور مدیردر این زمینه.

۵ .فرآیند رسمی تحلیلی در برابر رویکرد رفتار مبتنی بر قدرت

۶ .میزان بهره گیری از فرآیندهای رسمی در تدوین استراتژیهای سطوح سازمانی، رشته کاری، و وظیفه ای.

۷ .مشوقهای موجود برای بازیگران اصلی در زمینه مذاکره و تدوین یک استراتژی برای سازمان

۸ .الگوی اقدامات گذشته در برابر طرح ریزی آینده نگر

۹ .مرتبط بودن استراتژی با الگوی اقدامات گذشته .

۱۰ .استفاده از استراتژی بعنوان نیرویی برای تغییر(و بعنوان محملی برای راهکارهای جدید)

۱۱ .استراتژی پیش تدبیری در برابر استراتژی انطباقی

۱۲ .درجه پیش تدبیری و انطباقی بودن یک استراتژی

در این قسمت یک راه عملی برای شناخت کیفیت مفهوم استراتژی، و فرآیند نمادشناسی تشکیل استراتژی ارائه شد. به هرحال، باید دانست که این دو موضوع کاملاً با یکدیگر متفاوت هستند . تعریف واحدی از مفهوم استراتژی ارائه شد که میتواند در همه سازمانها صرف نظر از ماهیت آنها، مصداق داشته باشد . از این تعریف میتوان بصورت هنجاری استفاد ه کرد. برای دستیابی به یک مفهوم ایده آل از استراتژی راه های بیشماری وجود دارد .

میتوان گفت استراتژی چیست؟ ولی نمیتوان یک استراتژی جهان شمول برای همه سازمانها پیشنهاد کرد آن چه در این فرآیند مهم است، آن است که فرآیند باید برحسب اهداف کلی استراتژیک،سبک مدیریت، و فرهنگ سازمانی بشکلی پیوسته و مداوم مدیریت شود. علاوه برآن، فرآیند تشکیل استراتژی باید با سایر فرآیندهای اداری سازمان، به ویژه، کنترل مدیریت، سیستمهای اطلاعات و پاداش، و ساختار سازمانی هماهنگ باشد .

یکپارچگی دقیق بین فرآیندهای مدیریتی، ساختار، و فرهنگ آن چیزی است که به مدیریت استراتژیک اثربخش منتهی است. در ترسیم نیمرخ مفهوم استراتژی و فرآیند تشکیل استراتژی ذهنیت زیادی دیده میشود . وقتی افراد و گروههای مختلف سعی میکنند ویژگیهای یک تفکر استراتژیک در سازمان را ارزیابی کنند، ادراکهای متفاوت آنها در این باره میتواند به شکلی مثبت تبدیل فرآیند تشکیل استراتژی موجود را به یک استراتژی ایده آل بعنوان الگوی وحدت آفرین برای سازمان تسهیل کند.

 

کیانوش مولودی

برایم مهم است که در فیبز بتوانم به افزایش علم و آگاهی مردمم کمک کنم. همه ما به این دلیل اینجا جمع شده ایم تا بتوانیم مشکلی را برطرف کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.